انرژی های نو

دوره های موجود در این طبقه بندی:

ریال 7800000

زمان دوره :3 و 4 مرداد1397 مرجع اصلی: کتاب" آشنایی با مبانی و اصول...

ریال 6200000

زمان دوره :  تابستان  1397 ساعت : 9 الی 17 امکانات :  گواهینامه...

ریال 3950000

زمان دوره : 14 و 15 شهریور 1397 (چهارشنبه و پنجشنبه) ساعت : 9:00 الی 17:00...

ریال 2500000

زمان دوره :پنجشنبه 8 شهریور 1397 ساعت : 9:00 الی 17:00 امکانات:...

ریال 2500000

زمان دوره : جمعه 16 شهریور 1397 ساعت : 9:00 الی 17:00 امکانات:،...

ریال 8500000

زمان دوره : 8 و 9 و 14 و 15 و 16 شهریور 1397 ساعت : 9:00 الی 17:00 امکانات : ...

نماد پرداخت

درگاه پرداخت متصل به سایت مجله ساختمان میباشد.

 لینک درگاه

واحد آموزش صما زیر مجموعه مجتمع رسانه ای ساختمان است.

تماس با ما